Bror Hjorthföreningen


Föreningsmöte torsdag 25 november kl 18.00
Kallelse
Årsmötet 2021 beslutade om några smärre kompletteringar i föreningens stadgar. För att ändringarna ska vara giltiga krävs beslut på två möten, varav ett årsmöte. Därför kallar vi nu till ett kortare medlemsmöte med stadgeändringarna som enda punkt. 
Stadgar – beslutade av årsmötet 2021
Årsmötesinformation och handlingar 2021
(Klicka på länkarna för att öppna handlingarna i nytt fönster)

Informationsbrev angående årsmöte 2021
Alternativ till årsmötesprotokoll för Bror Hjorthföreningen 2021 03 31
Bror Hjorthföreningens verksamhetsberättelse 2020
Bror Hjorthföreningen resultat- och balansrapport (inkl revision) 2020
Stadgar – förslag till komplettering
Föreningens gällande stadgar

Invändningar och synpunkter ska vara styrelsen tillhanda senast 31 mars 2021.
Läs mer i informationsbrevet ovan.
 

Bror Hjorthföreningen är museets vän- och stödförening. Föreningen äger hälften av upphovsrätten till Bror Hjorths konst,  delar ut tre olika stipendier och bidrar med sina medlemsavgifter till museets verksamhet.

Som enskild medlem i Bror Hjorthföreningen visar du ditt stöd och är med och möjliggör den fantastiska verksamhet som bedrivs i museet. Vi vill att du som föreningsmedlem ska känna dig som hemma i Bror Hjorths Hus. Som vän har du flera förmåner i museet.

Föreningen har också flera stödjande företag. Ditt företag bidrar på samma sätt som enskilda medlemmar till museets och föreningens verksamhet, inte minst till de stipendier som föreningen delar ut inom teckning, folkmusik och konstpedagogik. Ditt företag får inbjudningar till speciella företagsevenemang varje år.
Och självklart finns företagsnamnet anslaget i museet, på föreningens hemsida och verksamhetsberättelse.

Bror Hjorthföreningens mål är
  • att väcka och utveckla intresset och förståelsen för Bror Hjorths konst och bidra till att Bror Hjorths Hus i Uppsala fungerar som en mötesplats för enskilda och grupper

  • att stödja verksamhet i Bror Hjorths Hus som kan skapa förståelse och intresse även för andra konstnärers konst, deras strävan, villkor, arbetssätt och arbetsförhållanden

  • att verka för att miljön i Bror Hjorths Hus bevaras

  • att stödja konstpedagogiskt utvecklingsarbete i Bror Hjorths Hus

  • att främja forskning om Bror Hjorths konst

  • att betona betydelsen av sambandet mellan konst, liv och samhälle