Bror Hjorthföreningens
Årsmöte 2023

Bror Hjorthföreningen kallar sina medlemmar till

Årsmöte

Onsdag 22 mars kl 18.00 
i Bror Hjorths Hus
och på Zoom

Vill du delta digitalt?
Mejla forening@brorhjorthshus.se så skickar vi en länk till Zoom.

Vid årsmötet kommer följande frågor att behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Upprop och anteckning av närvarande
3. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar
4. Val av sekreterare
5. Val av protokolljusterare
6. Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning
7. Styrelsens årsberättelse bestående av
verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
8. Revisorernas årsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av årsavgift
11. Stadgeenliga val
12. Av styrelsen väckta förslag
13. Av enskilda medlemmar väckta förslag
14. Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse & ekonomisk rapport finns att hämta i museet 16-19 mars kl 12-16. Handlingarna finns också att läsa på Bror Hjorths Hus hemsida under Om museet/Bror Hjorthföreningen/Årsmöte.

I samband med årsmötesförhandlingarna delas Bror Hjorthföreningens folkmusikstipendium 2023 ut. Årets stipendiat, Sofia Hultqvist Kott, ger oss ett litet smakprov inför höstens solokonsert. Därefter mingel med lätt förtäring.

Varmt välkommen!

Styrelsen i Bror Hjorthföreningen gm
Magnus Bäckström, ordförande

Nedan finns handlingar till mötet:
Kallelse med dagordning
Verksamhetsberättelse 2022
Ekonomisk rapport 2022
Valberedningens förslag till stadgeenliga val

Föreningens stadgar