Bror Hjorthföreningens
Årsmöte 2024

Bror Hjorthföreningen kallar sina medlemmar till

Årsmöte

Onsdag 27 mars kl 18.00 
i Bror Hjorths Hus

Vid årsmötet kommer följande frågor att behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Upprop och anteckning av närvarande
3. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar
4. Val av sekreterare
5. Val av protokolljusterare
6. Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning
7. Styrelsens årsberättelse bestående av
verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
8. Revisorernas årsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av årsavgift
11. Stadgeenliga val
12. Av styrelsen väckta förslag
13. Av enskilda medlemmar väckta förslag
14. Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse & ekonomisk rapport finns att hämta i museet 21-24 mars kl 12-16. Handlingarna finns också att läsa nedan.
I samband med årsmötesförhandlingarna presenteras föreningens stipendiater 2024. Det blir också en kort visning av den aktuella utställningen med Lotta Geffenblad.
Därefter mingel med lätt förtäring.

Varmt välkommen!

Styrelsen i Bror Hjorthföreningen gm
Magnus Bäckström, ordförande
Ylva Hillström, vice ordförande

Nedan finns handlingar till mötet:
Kallelse med dagordning
Verksamhetsberättelse 2023
Ekonomisk rapport 2023
Valberedningens förslag 2024

Föreningens stadgar