Integritetspolicy svenska

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig
Bror Hjorthstiftelsen organisationsnummer 817601-6619, samt Bror Hjorthföreningen organisationsnummer 817601-7120 (båda i dokumentet definierade som ”Bror Hjorths Hus”, ”oss” eller ”vi”). Kontaktuppgifter enligt nedan och på denna webbplats.

Bror Hjorths Hus värnar om din integritet och följer gällande dataskyddslagstiftning om lagring av personuppgifter. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR, den nya dataskyddsförordningen. Vi strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen.

Vi sparar bara de uppgifter vi behöver i varje enskilt fall och sparar uppgifterna bara så länge vi behöver för att fullfölja avtal, genomföra köp och bokningar, skicka nyhetsbrev och andra utskick eller på grund av rättsliga skyldigheter. Vi lämnar inte ut uppgifter till tredje part om inte lagen så kräver. Vi skyddar alltid dina uppgifter för att förhindra att obehöriga kommer åt dem.

Du kan när som helst begära att få reda på vilka uppgifter vi har lagrade om dig, att få felaktiga uppgifter rättade och att få dina uppgifter raderade så länge det inte finns lagar som kräver att vi sparar dem.

Vi kan komma att samla in dina personuppgifter när du:

  • kontaktar oss via telefon, post eller e-post
  • anmäler dig själv, ditt barn eller någon annan till något av våra evenemang eller konstskolor
  • anmäler dig som prenumerant till nyhetsbrev eller pressutskick
  • ansöker om en tjänst eller arbetar på Bror Hjorths Hus
  • utför en tjänst på Bror Hjorths Hus
  • bokar en visning
  • tecknar eller ansöker om medlemskap i Bror Hjorthföreningen

De uppgifter som vi kan komma att samla in är information om namn, personnummer och kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress. Vi sparar inte uppgifter längre än vad som anses behövligt för att kunna utföra en tjänst som du begärt eller för vilken du gett oss samtycke till. De personuppgifter som du lämnar använder vi för att administrera beställda tjänster och produkter, och för att föra egen statistik. Uppgifterna kan också komma att användas för att bjuda in till aktiviteter, när du medverkar vid event, samt för att delge information när vi berättar om vår verksamhet via brev, sms, e-post, publikationer eller telefon samt för uppföljning och utveckling av Bror Hjorths Hus verksamhet.

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra en tjänst som du har begärt eller för vilken du har gett oss ditt samtycke till.

När du kontaktar Bror Hjorths Hus via e-postadressen så hanterar vi de personuppgifter som är relevanta för ärendet.

För att kunna fullfölja avtal som gäller arbete/tjänst behöver vi kontaktuppgifter och vad uppdraget gäller. Efter uppdraget behåller vi personuppgifter om vi fått samtycke till det.

För att skicka ut nyhetsbrev efter anmält intresse sparar vi e-postadress och namn. Du kan när som helst avbeställa prenumeration av de nyhetsbrev du anmält dig till.

Bror Hjorths Hus kommer inte att sälja, hyra- eller leasa ut de personuppgifter som vi samlats in. Vi kan komma att lämna ut personuppgifterna till samarbetspartners som behandlar personuppgifter för Bror Hjorths Hus räkning, till exempel distributionspartner för nyhetsbrev, men det är då Bror Hjorths Hus som är ansvarig för behandlingen.

Bror Hjorths Hus webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än oss. Vi ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

Du kan när som helst begära att få reda på vilka uppgifter vi har lagrade om dig, att få felaktiga uppgifter rättade och att få dina uppgifter raderade så länge det inte finns lagar som kräver att vi sparar dem. Det gör du genom att kontakta Bror Hjorths Hus. Det ska då tydligt framgår att du vill ta del av eventuellt förekommande uppgifter om dig själv.

Kontakta oss på:
Bror Hjorths Hus
Norbyvägen 25
752 39 Uppsala
018-567030
info@brorhjorthshus.se

Denna integritetspolicy är ett levande dokument där innehållet kan komma att ändras. Den senaste versionen finns alltid på Bror Hjorthstiftelsens webbplats. Integritetspolicy gäller från och med 2018-05-25.