Superhjältar i skolan

Bildpedagogiskt Skapa skola-projekt
med genusperspektiv

Förskoleklass – åk 3

Första tillfället förläggs i Bror Hjorths Hus. Vi jobbar med bildanalys och lyfter ett antal idéer som vi sedan jobbar vid­are med i skola. Med utgångspunkt i Bror Hjorths konst får barnen reflektera över om det finns särskilda tjej- och kill­färger? Vilka lekar man leker, och med vem? Får killar klä ut sig till prinsessor? Och varför är de flesta superhjältar killar? Eleverna får måla en bild av något de tycker om att leka.

Den andra gången vi träffas vi i skolan och pratar vidare om superhjältar. Barnen får fundera på hur de tycker att superhjältar kan se ut med hjälp av ett specialutformat ”mixmax-spel”. Vi tittar på bilder av hjältar som Superman, Batman och Spiderman och funderar vi på vilka utseenden och egenskaper de som tradi­tionella hjältar har. Genom hjältarna belyser vi traditionellt manliga egenskaper och kan fundera över om de fortfarande finns kvar? Barnen får sedan skapa egna, nya hjältar som har andra egenskaper och annat utseende.

Vid tredje tillfället tittar vi på reklambilder. Vi undersöker hur t.ex. leksaksreklam berättar för oss som tittar om lek­saken är tänkt för killar eller tjejer. Vi pratar om hur bilder och filmer ”kodas” med färger, stämning och musik, för att vi ska uppleva dem på olika sätt. Eleverna får sedan skapa en motsatsbild mot det vi sett i reklamen.

Vid varje tillfälle får eleverna arbeta med olika konstnärliga material för att öva sig i att uttrycka sig i bild på olika sätt.

Syftet med programmet är att barnen ska få se på bild och reklam ur ett genusperspektiv. Vi vill göra barnen medvetna om bilder, filmer och reklam som påverkar deras uppfattning om hur tjejer eller killar ska vara.


Fakta:
7000 kr inkl. material
2 tillfällen i skolan 120 min
1 tillfälle i Bror Hjorths Hus 90 min

Bokning och information: 
Maria Malmberg-Wallin, museilektor
018-567030, maria@brorhjorthshus.se

 

 

Lgr 11

Skolans värdegrund och uppdrag

En likvärdig utbildning

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har

ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.

Kursplan – Bild

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.